Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Informácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 30.10.2020
Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§ 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu 24.09.2020
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 23.09.2020
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania "R1" Banská Bystrica - Slovenská Ľupča 09.09.2020
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania "R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča 28.08.2020
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania "R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča 28.08.2020
Zverejnenie návrhu na vydanie ÚR a oznámenie o začatí ÚK Evonik Fermas s.r.o Výroba Biotenzidov - Ramnolipidov " 10.08.2020
Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 - 2027" 03.08.2020
Oznámenie o začatí ÚK Stredoslovenská distribučná a.s. v zast. SOKA s.r.o 31.07.2020
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová - Slovenská Ľupča" 31.07.2020
Záverečný účet obce za rok 2019 - návrh 31.07.2020
Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu 29.07.2020
Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb.. o majetku obcí, v platnom znení zámer previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 27.07.2020
Oznámenie o vstupe na pozemok 17.07.2020
Výzva - Okresný úrad BB - Poľnohospodárske pôdy 30.06.2020
Návrh - Plán kontrolnej činnosti HKO II. polrok 2020 16.06.2020
Zverejnenie informácie - Rýchlostná cesta R1 B.Bystrica - Slov.Ľupča 12.06.2020
ROZHODNUTIE lokalita Dolné záhumnie Pri kríži - inžinierske siete 11.06.2020
Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu 27.05.2020
Zverejnenie informácie - rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti "Výroba proteínov (bielkovín) 14.05.2020
zverejnenie informácie - žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia 14.05.2020
Zverejnenie informácie - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Výroba aminokyselín" 07.05.2020
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov 30.04.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 09.04.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 01.04.2020
Komunitný plán sociálnych služieb obce Slovenská Ľupča 19.03.2020
projekt. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča obstaraním, odborných učební 18.03.2020
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva 16.03.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 13.03.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny juhovýchod 13.03.2020
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 03.03.2020
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Obci Slovenská Ľupča 24.02.2020
VYHLÁSENIE OPAKOVANEJ VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA 11.02.2020
Zverejnenie informácie - zámer navrhovanej činnosti 10.02.2020
Regionálna veterinárna a potravinová správa BB 16.01.2020
Zverejnenie zámeru previesť majetok obce 16.01.2020
VYHLÁSENIE voľby hlavného kontrolóra obce 16.12.2019
Oznámenie o strategickom dokumente UPN mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 5 04.12.2019
pozvánka na OZ 3.12.2019 29.11.2019
Oznámenie o začatí vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 28.11.2019
zverejnenie informácie MŽP SR - predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia 22.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk "Kreatívne centrum v obci Slovenská Ľupča" 19.11.2019
Zverejnenie informácie MŽP SR o vydaní rozhodnutia 05.11.2019
Zverejnenie informácie 29.10.2019
Oznámenie o aplikácii biokompostu 18.10.2019
oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 09.10.2019
oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 30.09.2019
ZÁSADY podávania, preverovania a evidovania oznámení, týkajúcich sa protispoločenskej činnosti 15.08.2019
Zverejnenie informácie 09.07.2019
Zverejnenie informácie 09.07.2019
Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu 04.07.2019
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce 26.06.2019
pozvánka na OZ 27.6.2019 21.06.2019
Program odpadového hospodárstva Obce Slovenská Ľupča na roky 2016 -2020, stanovisko Okresného úradu odboru SoŽP, Banská Bystrica , uznesenie Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča 20.06.2019
oznámenie o výsledku výberového konania na riaditeľa ZŠ Sama Cambela 19.06.2019
NÁVRH ZÁVEREČNÝ ÚČET obce Slovenská Ľupča 12.06.2019
návrh VZN 5/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobbnosti obce Slovenská Ľupča 11.06.2019
oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 29.05.2019
Informovanie verejnosti 17.05.2019
Výzva a upozornenie Okresného úradu o základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu. 16.05.2019
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Slovenská Ľupča 06.05.2019
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce 03.05.2019
Informácia verejnosti-oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta B.Bystrica,Zmeny a doplnky č.5 01.04.2019
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti ,,I/66 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča (R1), rekonštrukcia" 21.03.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 08.02.2019
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2025 05.02.2019
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 29.01.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 16.01.2019
Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu 10.01.2019
Výsledok výberového konania na riaditeľa ZUŠ 27.11.2018
Potvrdenie o informovaní občanov o UPN Zmeny a doplnky č. 4 02.11.2018
Výzva na predloženie ponúk na " Výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“ v ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča 31.10.2018
Výzva na predloženie ponúk na športový tovar a výbavu pre „ Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež“ v ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča 31.10.2018
Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu 23.10.2018
Zverejnenie informácie- Oznámenie o zámere vyhlásenia chráneného stromu "Korvínova lipa" 23.10.2018
Zámer predať nehnuteľný majetok obce - MV SR 05.10.2018
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel' Základnej umeleckej školy 02.10.2018
Zverejnenie informácie - Oznámenie o zámere vyhlásenia chránených stromov "Duby pri zámku v Slovenskej Ľupči 28.09.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácie 07.08.2018
Zmena navrhovanej činnosti - Výroba produktu Ecobiol 24.07.2018
Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 10.07.2018
Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu 18.01.2018
Oznámenie o príprave strategického dokumentu 14.12.2017
Zámer predať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa 27.11.2017
Zámer - prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 23.11.2017
Zámer - prenechať majetok obce do nájmu - priestory v budove č. 431 23.11.2017
Zámer - prenechať majetok obce do nájmu 23.11.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky 09.11.2017
Zámer - predaj/zámena majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 16.10.2017
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie 26.09.2017
Voľby do VÚC - Zoznam zaregistrovaných kandidátov 26.09.2017
Voľby VÚC 2017 07.09.2017
Upovedomenie o začatí exekúcie - Peter Škrváň 06.06.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Ján Bukovec 01.06.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Vladimír Škrváň 23.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Igor Kollár 23.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Vyskočil 21.05.2017
Zámer - predaj majetku obce 18.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Milan Bartoš 16.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Alica Majerová 16.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Henrich Havran 16.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Imrich Adamovič 06.04.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Michal Krejcar 04.04.2017
Zámer - predaj majetku obce 31.03.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Sumega 30.03.2017
Zverejnenie informácie - zámer 30.03.2017
Voľba hlavného kontrolóra obce 30.01.2017
Výberové konanie 17.01.2017
Obchodná verejná súťaž 16.01.2017

Verejná vyhláška

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina_12 535_Slovenksá Ľupča_Ľupčianska_rozšírenie NNk 19.10.2020
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Greško 15.10.2020
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Greško 06.10.2020
verejná vyhláška o uložení písomnosti Janka Kluvancová 01.10.2020
verejná vyhláška o uložení písomnosti Roman Vešelényi 21.09.2020
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Greško 11.09.2020
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Greško 19.08.2020
verejná vyhláška o uložení písomnosti Kamil Majer 14.08.2020
vv Lukáš Greško o mieste uloženia písomnosti 27.07.2020
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Greško 06.07.2020
verejná vyhláška o mieste uloženia písomnosti Henrich Havran 30.06.2020
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Elena Haviarová 30.06.2020
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Igor Kolár 30.06.2020
Lukáš Greško oznámenie mieste uloženia písomnosti 16.06.2020
Roman Havran oznámenie miesta o uložení písomnost 16.06.2020
vv ROZHODNUTIE Dolné záhumnia Pri kríži inžinierske siete Slovenská Ľupča 11.06.2020
verejná vyhláška o uložení písomnosti Anna Puflerová 03.06.2020
vv o uložení písomnosti Peter Laščiak 15.04.2020
vv Henrich Havran 09.04.2020
verejná vyhláška Dolné Záhumnia - Pri Kríži - Inžinierske siete Slovenská Ľupča 02.04.2020
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Greško 10.03.2020
verejná vyhláška o uložení písomnosti Kamil Majer 28.02.2020
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Greško 20.02.2020
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šara 11.02.2020
verejná vyhláška o uložení písomnosti Jakub Slabecius 21.01.2020
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 23.12.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Greško 05.12.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šara 05.12.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran 02.12.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Jakub Slabecius 20.11.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 13.11.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Vladimír Havran 11.11.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Dušan Viktor Mlčoch 11.11.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran 08.11.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šara 08.11.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Danka Lamkomčíková 30.10.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Vladimír Škrváň 30.10.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Jakub Slabecius 25.10.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Roman Havran 01.10.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Ivan Mačkovič 01.10.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Peter John Peach 24.09.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Greško 11.09.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Roman Vešelényi 28.08.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti František Latinák 28.08.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Roman Švajka 28.08.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Greško 28.08.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika 28.08.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šara 27.08.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 27.08.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Ivan Adamovič 14.08.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Anna Pufflerová 24.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Vladimír Škrváň 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Marian Lupták 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Petra Adamovičová 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Ján Folwareczný 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Vladimír Havran 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Ján Bukovec 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Jozef Aust 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Imrich Adamovič 19.07.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šára 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Dušan Viktor Mlčoch 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Boris Bukovec 25.06.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Anna Mačkovičová 25.06.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran 19.06.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Anna Pufflerová 07.06.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Boris Bukovec 15.05.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šára 06.05.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika 30.04.2019
Stavebné povolenie na vodnú stavbu"Vŕtana studňa na získanie vody pre zásobovanie rekreačného domu 26.04.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Danka Lakomčíková 17.04.2019
verejná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti 15.04.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Boris Bukovec 05.04.2019
Mgr.Vladimír Homola a manž.Ing.Jaroslava-oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu"Vŕtaná studňa k rekreačnému domu 25.03.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika 22.03.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šára 20.02.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Danka Lakomčíková 20.02.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran 20.02.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika 30.01.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Jozef Aust 18.12.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 20.11.2018
Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2018-návrh-Zmeny a Doplnky č.3 16.11.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 13.11.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Pavel Dobrota 05.11.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran 31.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran 31.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 19.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika 19.10.2018
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Havran Vladimír 19.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Mgr. Dana Šemrová 09.10.2018
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Roman Havran 09.10.2018
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šára 09.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 09.10.2018
Verejná vyhláška o začatí konania o dodatočnom povolení stavby 10.09.2018
Verejná vyhláška oznámenie o začatí vodoprávneho konania 10.09.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby "IBV Pod Hradom - Inžinierske siete SĽ" 01.02.2018
Oznámenie prerokovania zadania pre spracovanie ÚPZ 27.11.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anna Pufflerová 12.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Marek Šara 06.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Henrich Havran 01.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Henrich Havran 29.05.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Roman Havran 29.05.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - LC Energy BB s.r.o. 11.05.2017
Rozhodnutie - Kmeťová - rekonštrukcia závlah 02.05.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anna Pufflerová 13.04.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Bukovec 11.04.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Henrich Havran 06.04.2017
Oznámenie o začatí územného konania 28.03.2017
Stavebné povolenie 02.01.2017