Navigácia

Obsah

OZ - informácie

V tejto sekcii Vám budeme prinášať aktuálne informácie a dokumenty týkajúce sa zasadnutí OZ v našej obci.

Termíny zasadnutí OZ na rok 2020:

Podľa Zákona 369/1990 o obecnom zriadení § 12, Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči do konca roka 2020 sa stanovujú nasledovne:

 

20. októbra 20208. decembra 2020

 

Stálymi bodmi programu rokovania Obecného zastupiteľstva sú:

- Kontrola plnenia uznesení
- Interpelácie poslancov
- Rôzne