Navigácia

Obsah

Vybudovanie splaškovej kanalizácie a ČOV - informácie

kameň čovNaša obec sa už od roku 2007 pripravovala na veľkú investičnú akciu – vybudovanie splaškovej kanalizácie a čističiek odpadových vôd. Prípravy na podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku obec začala  spracovaním projektovej dokumentácie. Potom nasledoval proces vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V roku 2009 obec opakovane podala na základe vyhlásenej výzvy Ministerstvom životného prostredia SR žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  v rámci operačného programu Životné prostredie, prioritnej osi 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd.  Predložená žiadosť bola v priebehu roku   2010 schválená a obec získa z fondov Európskej a únie a štátneho rozpočtu viac ako 14 mil. eur na vybudovanie splaškovej kanalizácie a ČOV.

Dňa 14. mája 2012 sa konalo slávnostné odovzdanie stavby, ktorého vyvrcholením bolo poklepanie základného kameňa starostom obce a zástupcami dodávateľov.  Stavbu bude realizovať združenie „Slovenská Ľupča, splašková kanalizácia a ČOV“, ktorého členmi sú Doprastav, a.s. Bratislava, Vodohospodárske stavby a.s. Bratislava,  Aquastav, a.s. Bratislava. 

 

Po ukončení realizácie projektu bude v Slovenskej Ľupči vybudovaná splašková kanalizácia a 2 ČOV kapacitne postačujúce na zabezpečenie čistenia splaškových odpadových vôd celej obci s výhľadovým počtom 4 320 ekvivalentných obyvateľov v r. 2030. ČOV zabezpečia čistenie splaškových odpadových vôd v súlade s nariadením vlády číslo 296/2005 Z.z. a Smernice EÚ č. 91/271/EEC. Osobitne bude riešené aj odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v rómskej osade pri Hrone, kde bude vybudovaná samostatná malá ČOV s kapacitou pre  100 - 120 ekvivalentných obyvateľov. Vyčistené odpadové vody budú vypúšťané do rieky Hron. Celková dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete bez prípojok je 12,6095 km, jedná sa o gravitačnú splaškovú kanalizáciu. Súčasťou kanalizácie sú aj 3 čerpacie stanice, 3 prípojky NN, 692  prípojok, z toho 684 ks domové prípojky gravitačné, ČOV Slovenská Ľupča a malá ČOV pre rómsku osadu. Množstvo splaškových vôd vyprodukovaných za rok je navrhované celkom 249 766 m3 (ČOV Slovenská Ľupča 245 981 m3, MČOV pre rómsku osadu 3 785 m3). Okrem odkanalizovania domácností bude zabezpečené aj odkanalizovanie z objektov občianskej vybavenosti a podnikateľských subjektov v obci.

Vážení občania,

všetci sa musíme pripraviť na to, že počas dvoch rokov plánovanej výstavby bude v našej obci čulý stavebný ruch. Výstavba bude prebiehať po jednotlivých etapách, kedy budú ulice postupne rozkopané a bude trvať určitý čas, kým sadne zemina po zasypaných výkopoch. Následne budú rozkopané ulice a chodníky uvedené do pôvodného stavu. Prosím Vás touto cestou o trpezlivosť počas stavebných prác.

Ing. Miroslav Macák, starosta obce