Navigácia

Obsah

Polícia

Polícia
 
Prácu polície v našej obci v súčasnej dobe zabezpečuje pre občanov Obvodné oddelenie Policajného zboru v Slovenskej Ľupči.Táto činnosť je upravená nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje činnosť obvodných oddelení Policajného zboru.
 
Pri uskutočňovaní svojho poslania plní obvodné oddelenie úlohy najmä  na úseku: ochrany verejného poriadku,boja proti trestnej činnostiodhaľovania a objasňovania priestupkov,odhaľovania a objasňovania trestných činov,stálej služby s cieľom zabezpečiť akcieschopnosť a potrebný kontakt s verejnosťou,obchôdzkovej služby s cieľom zabezpečiť plnenie základných úloh policajného zboru
 
Čo všetko môžu občania na obvodnom oddelení  oznámiť: narušenie verejného poriadku,spáchanie priestupku na nich alebo ich majetku,skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin na nich alebo na ich majetku,nezvestnosť osoby,krádež dokladov a evidenčných čísel motorových vozidiel,rušenie občianskeho spolužitia.
 
Na koho, kedy a kde sa môžu v prípade potreby občania  obrátiť: osobne na policajta, ktorý vykonáva na obvodnom oddelení stálu službu denne v pracovnej dobe od 7:30 hod. do 15:30 hod.,telefonicky 048/4187333, 0961603900 na stálu službu obvodného oddelenia v pracovnej dobe od 7:30 hod. do 15:30 hod.,v mimopracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja v prípade neprítomnosti službu konajúceho policajta telefonicky na 158v prípade nespokojnosti s činnosťou policajtov, v prípade podania sťažnosti alebo iných podnetov osobne alebo telefonicky v pracovnej dobe od 7:30 hod. do 15:30 hod. na obvodnom oddelení priamo u riaditeľa obvodného oddelenia 0961603910 alebo zástupcu riaditeľa obvodného oddelenia  0961603912