Navigácia

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Obec Slovenská Ľupča je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Slovenská Ľupča

Námestie SNP 13
Slovenská Ľupča
97613 

Spojenie

Tel.: 048/47 232 00
Fax: 048/47 232 14
Email: sekretariat@slovenskalupca.sk
Web: www.slovenskalupca.sk

IČO:   00313823
DIČ:   2021121421
Bankové spojenie:   SLSP a.s.
IBAN:   SK 340 900 000000 505 000 6892

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Obec Slovenská Ľupča v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke Obec Slovenská Ľupča, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.