Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie informácie - zámer

Dňa 22.3.2017 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča. Okresn}· úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP. Nám.Ľ.Štúra l. nám zaslal v zmysle § 23 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon") zámer navrhovanej činnosti "Zber a zhodnocovanie dreva a papiera Slovenská Ľupča", o ktoré požiadal navrhovateľ EKOPAL ENERGY s r.o. Kynceľová 26. 974 O l Kynceľová.

 

Príloha: tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 3. 2017

Späť