Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o príprave strategického dokumentu

Dňa 12.12.2017 bolo obci doručené od Okresného úradu Banská Bystrica, odbor
starostlivosti o ŽP oznámenie o príprave strategického dokumentu "Uzemný plán
zóny Záhradná ulica, Slovenská Ľupča
" podľa § 6 ods.2 zák . č . 24/2006
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov ako
dotknutému orgánu ako aj dotknutej verejnosti. 
Obec informuje do troch dní od doručenia oznámenia o ňom verejnosť spôsobom
mieste obvyklým; na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce www.slovenskalupca.sk. Do oznámenia je možné nahliadnuť , robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na stavebnom úrade počas stránkových dní od 8.00hod do 14.001 hod.streda do 15hod.

Príloha: zverejnenie informácie

Vyvesené: 14. 12. 2017

Späť