Navigácia

Obsah

Späť

Obchodná verejná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Slovenská Ľupča v rozsahu nebytových priestorov (miestnosť č. 209, šatňa č. 208, predsieň č. 207) o celkovej výmere 25,70 m2 situovaných na 2. poschodí v nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Banská Bystrica, Katastrálny odbor, zapísanej na L V č. l 052, k. ú. Slovenská Ľupča, Obec Slovenská Ľupča, ako stavba zdravotného strediska č. súpisné 635 postavená na parcelách registra "C" č. KN 247/1, 248/ 1, k.ú. Slovenská Ľupča, nehnuteľnosť situovaná na adrese: Slovenská Ľupča, ulica 1.mája č. orientačné 2.

Príloha:   tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 16. 1. 2017

Späť