Vianoce 2016
Záverečné stanovisko - zverejnenie informácie
Zverejnenie informácie
Zverejnenie oznámenia
Vianoce 2016

Želáme vám krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody a v ďalšom roku úspech, štastie a zdravie.

Záverečné stanovisko - zverejnenie informácie

Dňa 19.12.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a od

Zverejnenie informácie

V prílohe Vám zasielame protokol o schválení programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu M

Zverejnenie oznámenia

Dňa 14.12.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od MŽP SR 

Vianoce 2016

Želáme vám krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody a v ďalšom roku úspech, štastie a zdravie.

kolektív zamestnancov obecného úradu

Záverečné stanovisko - zverejnenie informácie

Dňa 19.12.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na ŽP nám podľa§ 37 ods.7 zákona doručil listom č.5403/2016-1. 7 /vt zo dňa 12.12.2016 záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti „Zariadenie na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie kovových granúl z recyklácie elektrozariadení" ktorého navrhovateľ je METAL SERVIS Recykling s r.o.

Príloha:   MetalServis_Granule.pdf

Príloha:   stanoviskoMetalServis.pdf

Zverejnenie informácie

V prílohe Vám zasielame protokol o schválení programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu Mackov bok na obdobie rokov 2017 až 2046.

 

Príloha:   scan0107.pdf

Zverejnenie oznámenia

Dňa 14.12.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od MŽP SR oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Triediaca linka malých prenosných batérii", ktorého navrhovateľ je ELEKTRO RECYCLING s r.o. Občania môžu do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Triediaca linka malých prenosných batérií" nahliadnúť po dobu 10 pracovných dní , robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Slov.Ľupči v kancelárii odd. výstavby a životného prostredia, v čase stránkových hodín.

Príloha:   Recycling_Linka_Baterie.pdf

Ľupčianske zvesti 10/2016

Prinášame vám vianočné decembrové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie pod vianočným stromčekom.

Príloha:   LZ_december_2016-mail.pdf

Čaká nás rok plný športu

Kandidatúra Banskej Bystrice na Európske mesto športu pre rok 2017 bola vyhodnotená zo strany Aces Europe ako jedna z najlepších. Teší nás to a považujeme to za príjemné ocenenie našej 1,5 ročnej práce nášho tímu. Na ceremoniáli v Bruseli sme sa stretli s ostatnými zástupcami samospráv z celej Európy a spoznali sme aj kolegov z Olomouca. Podobne ako my budú v roku 2017 žiť športom, a preto sme s nimi diskutovali aj o spoločných podujatiach. Len porovnávaním sa môžeme zlepšovať a naberať nové nápady a riešenia. Banská Bystrica má mnoho vrcholových športovcov, ktorí sú veľkým lákadlom pre obyvateľov i návštevníkov. Chceme vytvoriť možnosť spoločne športovať a učiť sa zdravému životnému štýlu. Na každý mesiac sme preto vybrali jedného ambasádora z našich najzvučnejších športových mien. Počas celého roka plánujeme organizovať rôzne športové podujatia.  Chceme tiež postupne začať s rekonštrukciou niekoľkých športovísk v meste.

Pozvánka MKS

Klub pri MKS Vás pozýva na nedeľné popoľudnie pri živej hudbe a dobrom vínku 18. decembra 2016 o 17.00 h v spol.miestnosti MKS Sl.Ľupča. Hosťom podujatia budú pedagógovia Základnej umeleckej školy v Sl.Ľupči s hudobným programom. Tešíme sa na stretnutie.

Zverejnenie oznámenia

Dňa 02.12.2016 obec Slovenská Ľupča dostala od Okresného úradu BB odbor starostlivosti o životné prostredie Nám.Ľ.Štúra 1, BB pod č.OU-BB-OSZP32016/33315-002 zo dňa 25.11.2016 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán zóny Dolné Záhumnie - Pri Kríži Slovenská Ľupča„ ktoré nám podľa § 6 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP ako dotknutej obci ako aj zainteresovanej verejnosti zasiela. Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa , keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods.5 zákona.

Príloha:   20161207_152206.pdf

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania pod1'a § 61 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom p1ánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník, Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ul.1.mája 13,15 v Slovenskej Ľupči v zastúpení Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica, Zelená č. I podal dňa 23.11.2016 na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia (zmeny dokončenej stavby) na stavbu " Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu pivníc, sanácia balkónov, výmena zábradlí, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu ul.I. mája č.13,15(T02 B-18 b.j.) Slovenská Ľupča" , na pozemku par.C KN 293 v k.ú. Slovenská Ľupča vo vlastníctve stavebníka.

Príloha:   verejnaVyhlaska2016.pdf

Orientačný systém obce

Obec Slovenská Ľupča zaznamenáva v posledných rokoch zvýšený počet turistov a návštevníkov obce. Z tohto dôvodu bol na podnet komisie cestovného ruchu a podnikania pôsobiacej pri OcÚ naplánovaný projekt pod názvom ,,Orientačný systém v obci Slovenská Ľupča“ pre zvýšenie informovanosti a zjednodušenie orientácie. Cieľom je umožniť práve návštevníkom obce jednoduchšie sa orientovať v obci za účelom vyhľadania turistických atrakcií, prírodných a kultúrnych pamiatok, či športových areálov. Projekt bol podporený Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.
Jedná sa o ukončenie prvej fázy projektu značenia v obci. V najbližšom období sa tento projekt rozšíri o smerové značenie ulíc.

Stránky